1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas bei teisinę galią turintis dokumentas, nustatantis asmens, įsigyjančio prekes www.gitoma.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau Pirkėjas) ir UAB „Gitoma“ (toliau Pardavėjas) tarpusavio įsipareigojimus (teises ir pareigas) bei atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau E-parduotuvė) bei besąlygiškai sutinkant su šių Taisyklių taikymu.

 

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis bei joms pritardamas, patvirtina savo pritarimą, pažymėdamas varnelę laukelyje „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Gitoma.lt“ parduotuvės duomenų bazėje.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju E-parduotuvėje, raštu apie tai pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjas neturi teisės, numatytos 3.2. p. atvejais, kuomet prekė buvo gaminama ir pritaikyta individualiai bei asmeniškai Pirkėjui ar turi akivaizdžių ir konkrečių tai prekei būdingų rūšinių savybių, dėl ko negali būti grąžinta po jos pateikimo ir pristatymo Pirkėjui.

3.4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Taisyklių 3.2 p. tuomet, kai objektyviais ir neginčijamais faktais galima konstatuoti, jog prekė yra nesugadinta ir/ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

3.6. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti. Prekių užsakymo metu Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo E-parduotuvėje naudojamų duomenų (slaptažodžio/atpažinimo kodo), apie jų praradimą privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu, nurodytu „Kontaktai“.

3.8 Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

3.9 Grąžinant prekę, pirkėjas turi padengti visas su prekės grąžinimu susijusias išlaidas.

3.10. Pasinaudojus vartotojo teise atsisakyti sutarties, sumokėti pinigai, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekės, bei pristatymo išlaidas, grąžinami per 7 darbo dienas.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas suteiktia ne trumpesnę kaip 2 metų teisinę garantiją parduodamoms prekėms. Šis reikalavimas įtvirtintas CK 6.364 str. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu (CK6.335 str. 5 d.).

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbui ir/ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis E-parduotuve (panaikinti Pirkėjo registraciją), neatsakydamas už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms, jo veiklai įtakos turinčioms aplinkybėms, turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias (nuo jo valios ir tiesioginių veiksmų) priklausančias pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad E-parduotuvė veiks nenutrūkstamai. Visi galimi E-parduotuvės veiklos trikdžiai negali jokiais būdais būti siejami su Pardavėju (jo atsakomybe).

4.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.

4.6. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi prekių sandėlyje, transporto kompanijos vėlavimas pristatyti prekę ir pan.). Apie tai nedelsiant telefonu arba el. paštu informuojant Pirkėją.

4.7. Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

4.8. Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių susijusiu su prekės montavimu ar demontavimu.

4.9. Jei dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje atsiranda klaidinga prekės kaina, pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą  prieš tai jį  informavęs.

4.10. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

4.11. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą dėl informacijos pateiktos registruojantis internetinėje parduotuvėje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą per mokėjimo sistemą "Montonio"

5.2. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba nemokamai atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose: Jonavos g. 254, Kaunas arba Vytenio g. 13, Vilnius salone „Gitoma".

6.2. Pardavėjas prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato sudaręs sutartį su konkrečia siuntų gabenimo tarnyba. Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita, tik atskirais (žemiau nurodytais) atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

6.3. Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita tais atvejais, kai Pirkėjas E-parduotuvėje įsigijo prekes, kurių suma ne mažesnė kaip 30 eurų. Šiuo konkrečiu atveju Pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekių pristatymą Pirkėjui savo sąskaita.

6.4. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar atsižvelgiant į atvejį – Pirkėjo atstovas privalo kartu su siuntos tarnybos atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.

6.6. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas/Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti, užpildant specialų siuntų patikrinimo aktą, jame nurodant nustatytą pažeidimą.

6.7. Pirkėjui/Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo patvirtinime be pastabų, neginčijamai laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas dėl ko jokių nusiskundimų/pretenzijų Pirkėjas neturi teisės reikšti.

6.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar jo atstovas (pateikdamas asmens duomenis). Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją (el. paštu ir/ar telefonu).

6.9. Pirkėjui atsisakius priimti užsakytas prekes ar prekių pristatymas yra apsunkintas/neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės – nurodžius neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas besąlygiškai privalo atlyginti visus Pardavėjo patirtus nuostolius, susijusius su jo tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.

6.10. Pirkėjas, nevykdydamas šių Taisyklių nuostatų, kurių privalomumas yra preziumuojamas kaip neginčytinas/neturintis jokių išlygų, privalo prisiimti kylančią atsakomybę, kuri gali būti vertinama ir suprantama, kaip Pardavėjo teisė atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nutraukiant prekių pirkimo ir pardavimo sutartį bei pareiškiant pretenzijas į patirtų nuostolių atlyginimą, konstatuojant Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šioms taisyklėms bei sutartiniams santykiams, kylantiems iš pirkimo ir pardavimo sutarties, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, visų pirma privalo būti sprendžiami abiejų šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo) geranorišku abipusiu susitarimu, siekiant derybų keliu (taikiu sprendimu) išspręsti galimus nesutarimus. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. 

7.4. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

7.5. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojųteisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

7.6. Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Product added to compare.